Làm thế nào để sống sót (và cái chết) - với Robert Kopecky, Nhà sách Namaste, NYC

Từ ba lần này 'Experiencer gần chết, "giới thiệu và đọc cuốn sách sống động, được đón nhận của ông về cái chết (và cuộc sống), bao gồm Lời khuyên cho Hạnh phúc, ý thức về thế giới bên kia, và nhiều hơn nữa, sau đó là một cuộc thảo luận.

Đọc một đoạn tríchtừ cuốn sách của Robert:Làm thế nào để sống sót (và cái chết): Hướng dẫn về hạnh phúc trong thế giới này và xa hơn