Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 11-02-2019: Để tôn trọng tất cả mọi thứ, chúng ta thường phải hy sinh kỳ vọng.

In