Cảm hứng hàng ngày của InsideSelf 10-31-2019: Mỗi chúng ta giống như những máy phát thu nhỏ, đưa ra không khí bất cứ điều gì chúng ta đang có tại thời điểm này.

In