Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 10-16-2019: Tôi làm bất cứ điều gì tốt nhất có thể với tình yêu, danh dự và nhân phẩm.

In