Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 10-14-2019: Tôi có sức mạnh để trở thành bất cứ điều gì tôi chọn trở thành.

In