Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 10-08-2019: Tôi đang học cách nhìn bằng trái tim, tình yêu, hơn là bằng tâm trí, so sánh và định nghĩa.

In