Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 10-05-2019: Tôi cố gắng làm hết sức, từng khoảnh khắc, không nói dối bản thân hay với người khác.

In