Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 10-01-2019: Tôi trở nên được trao quyền bằng cách xác định mục tiêu và thực hiện các bước nhỏ, nhất quán đối với chúng.

In