Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 09-26-2019: Tôi nợ chính mình và cả hành tinh nữa, là tất cả những gì tôi muốn nói, và có thể hơn thế nữa.

In