Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 09-17-2019: Sợ hãi không phải do tinh thần của tôi mà là tâm trí của tôi.

In