Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 09-15-2019: Tôi chọn tập trung vào thời điểm hiện tại.

In