Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 08-31-2019: Tôi được bảo vệ, hướng dẫn và yêu thương.

In