Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 08-30-2019: Cách tôi cảm nhận mỗi ngày được xây dựng dựa trên những hành động trong quá khứ và thái độ chung của tôi đối với cuộc sống.

In