Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 07-04-2019: Tôi nói với bản thân mình sự thật về con người tôi, những gì tôi cảm thấy, những gì tôi muốn và những gì tôi sợ.

In