Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 05-04-2019: CHÚNG TÔI LÀ TẤT CẢ MỘT !! KHÔNG có "chúng tôi và họ"

In