Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 03-27-2019: Phép lạ là tự nhiên; Khi chúng không xảy ra, một cái gì đó đã đi sai.

In