Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 02-11-2019: Dù tôi ở đâu, Chúa ở đâu!

In