Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 01-17-2019: Tôi chọn sức mạnh của hòa bình và đóng góp vào sự chữa lành của thế giới

In