Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 01-14-2019: Tôi tự chịu trách nhiệm về bản thân mình.

In