Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 01-11-2019: Tôi đối xử với mọi người như là đấng cứu thế, hay Đức Phật hay Chúa Kitô.

In