Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 01-05-2019: Tôi duy trì nhận thức về suy nghĩ và ý định của mình.

In