Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 12-05-2018: Tôi rèn luyện sự kiên nhẫn, trước tiên là với bản thân và sau đó là với người khác.

In