Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 11-27-2018: Tôi sẵn sàng cho phép vũ trụ cho tôi những gì nó sẽ làm.

In