Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 11-18-2018: Mong muốn hạnh phúc là mong muốn phổ quát của loài người.

In