Cảm hứng hàng ngày của Nội tâm 10-28-2018: Tôi đang học cách tôn trọng sự khác biệt của người khác và học cách tìm ra điểm chung.

In