Một Awakening Rude với Thủy ngược dòng

ảnh đã được cắt của "Wheels on Fire" của Brian VarcasĐoạn này của Mercury nói về sự ngạc nhiên bất ngờ và có tiềm năng rất gây gián đoạn, dù sao, dẫn đến lợi ích về lâu dài. Nó có thể được khó khăn để nhớ rằng, mặc dù, khi cuộc sống đột nhiên không một bất ngờ u-turn hoặc chúng ta bị mù-mặt khi chúng ta ít mong đợi.